Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych ?

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych ? 

Badanie sprawozdań finansowych to proces wieloetapowy. Efektem pracy końcowej na każdym z etapów są określone dokumenty ( tzw. dowody rewizyjne ), które mają podstawowe znaczenie dla biegłego rewidenta przy wyrażaniu jego opinii na temat samego sprawozdania finansowego, a także przy sporządzaniu raportu z całego badania.

Zanim zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych w konkretnej jednostce, podmiot który jest uprawniony do tegoż badania musi przeprowadzić przede wszystkim rozpoznanie działalności jednostki, co ma na celu zaplanowanie prac rewizyjnych. Taki etap można określić jako działania przed zawarciem umowy, których końcowym efektem jest umowa o badanie.

Kolejny etap to planowanie przebiegu badania sprawozdań finansowych, którego efektem jest plan działania, stanowiący zarys koniecznych dalszych prac rewizyjnych, który ulega aktualizacji podczas smaego ich wykonywania.

Po przygotowaniu całego planu biegły przy współudziale zespołu rewizyjnego przystępuje do wykonywania prac szczegółowych, czyli właściwej rewizji. Badanie o charakterze szczegółowym realizowanie jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to tak zwane badanie wstępne, tj. badanie zgodności, zaś drugi to tak zwane badanie właściwe, tj. badanie wiarygodności.

Na badanie wstępne składają się niżej wymienione działania :

  • zapoznanie ze stosowanymi metodami rachunkowości,
  • zapoznanie z zasadami kontroli wewnętrznej,
  • zbadanie operacji, które w istotnym zakresie, lub w całości zostały zakończone do dnia planowanego badania wstępnego.

Zapoznanie z systemami rachunkowości i sposobami kontroli wewnętrznej ma na celu stwierdzenie, czy rachunkowość konkretnej jednostki jest realizowana zgodnie z obowiązującymi ją regulacjami i czy system kontroli przyczynia się do tworzenia tylko wiarygodnych informacji. Pozytywna ocena tych systemów przez biegłego jest przesłanką do wykonania badania właściwego.

W badaniu właściwym wykorzystywane są procedury odnośnie badania wiarygodności, których efektem końcowym powinny być dowody robocze, będące częścią całkowitej dokumentacji rewizyjnej.

Badanie właściwe wykorzystuje zgromadzoną dokumentację, która została uzyskana w wyniku przeprowadzonych testów wiarygodności i zgodności do sformułowania opinii na temat sprawozdania finansowego przez rewidenta. Uzupełnieniem opinii przygotowanej przez rewidenta jest raport z badania sprawozdania finansowego, który powinien być przede wszystkim rzetelny, bezstronny i jasny.